Els serveis d’urgències hospitalaris: una reflexió des de l’ètica

L’angoixa que genera als ciutadans l’atenció a urgències es pot apaivagar si millora la gestió del temps, de l’espai i de la incertesa. I si es reflexiona sobre les expectatives, percepcions i actituds dels ciutadans, els professionals i els gestors sanitaris. En aquest document es formulen unes recomanacions que propiciïn l’establiment de relacions de confiança i s’expliciten els principis que sustenten els drets i deures de ciutadans i professionals.

Els serveis d’urgències hospitalaris: una reflexió des de l’ètica