Preguntes més freqüents

A qui s’adreça el Comitè de Bioètica de Catalunya?

El Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) té una missió doble: consultiva del Govern de Catalunya (quan és requerit sobre una qüestió) i alhora també de divulgació entre els col·lectius professionals i la ciutadania en general en relació amb els temes en què treballa i sobre els quals reflexiona. Els seus documents i opinions són elaborats per consens intern dels membres integrants del CBC, que representen totes les sensibilitats ètiques i professionals. Els seus materials es fan públics al web al qual hi pot accedir tothom. Així mateix, se’n procura fer una difusió específica en l’àmbit dels col·lectius més directament implicats en la temàtica (professionals o investigadors) com també en el social en general i, fins i tot, en el dels mitjans de comunicació, si escau, segons el moment i l’actualitat del tema.

Com es regula el Comitè de Bioètica de Catalunya?

El Decret 166/2005, de 26 de juliol, pel qual es regula el Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya, i el Decret 226/2008, de 18 de novembre, de modificació del Decret 166/2005, de 26 de juliol, pel qual es regula el Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya, estableixen el funcionament del CBC com a òrgan assessor de la Generalitat de Catalunya.

Les seves funcions són:

  • Prestar assessorament al Govern de la Generalitat sobre aspectes de la bioètica en la determinació d’aquelles polítiques en què calgui ponderar aspectes ètics.
  • Formular recomanacions i protocols d’actuació que ajudin el Govern i els professionals del sistema sanitari a garantir, tant en l’exercici assistencial com en el docent i de recerca, el respecte per la dignitat de les persones.
  • Emetre informes en relació amb aquelles qüestions que plantegin implicacions ètiques en relació amb els avenços de la recerca en biomedicina i en ciències de la salut.
  • Organitzar simposis, reunions i sessions de treball per tal de difondre i analitzar els coneixements i les recomanacions en el camp de la bioètica.
  • Fomentar la formació i la informació de la comunitat científica i mèdica, i del conjunt de la societat mitjançant la confrontació del coneixement científic i mèdic amb altres àmbits del coneixement (jurídic, filosòfic, social, ètic, etc.).

Els membres que formen part del CBC són nomenats per un període de cinc anys. Les estructures bàsiques sobre les quals es fonamenta el funcionament del CBC són les  reunions plenàries, una comissió permanent i grups de treball específics per a cada un dels temes que aquest Comitè hagi de tractar.

Qui forma part del Comitè?

El CBC està integrat per persones provinents d’àmbits professionals diversos i amb punts de vista plurals per tal d’assegurar que el debat sigui ric i divers, i que garanteixi les diferents visons que es donen en la societat. L’elecció dels membres del CBC es fa a títol personal per tal de garantir al màxim la independència de criteri d’aquella entitat que els ha proposat; el que tenen en comú és que són persones amb interès per les qüestions amb vinculació  bioètica.

El Decret que regula la composició del CBC estableix que els professionals que en formin part han de pertànyer a àmbits del coneixement com les ciències humanes i socials, l’economia, la salut, els mitjans de comunicació, la filosofia, l’educació i la recerca. També ha d’estar integrat per professionals designats pels col·legis de metges, biòlegs, farmacèutics i diplomats d’infermeria, i per persones vinculades a comitès ètics d‘investigació clínica i d’ètica assistencial.

Un altre grup de membres del CBC són els docents i els investigadors, els sanitaris clínics i els juristes, així com els professionals dels serveis d’atenció als usuaris i els representants de les comissions de reproducció humana assistida i de recerca biomèdica.

Finalment, i per donar suport al Comitè, hi ha un coordinador i un secretari, que formen part del Departament de Salut.

Puc adreçar una pregunta o plantejar una qüestió al CBC?

El Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) és un òrgan assessor del Govern de Catalunya. Tanmateix, el Comitè també està al servei de tots els ciutadans de Catalunya. Emet les seves opinions i dictàmens quan ho sol·licita el Govern de la Generalitat, i elabora documents que a criteri del mateix Comitè són substancials o tenen actualitat i rellevància. El CBC també dóna resposta a aquelles institucions que puguin reclamar una reflexió de caràcter bioètic; per exemple, hospitals, centres de salut o sociosanitaris… El CBC pot abstenir-se de respondre una sol·licitud si aquesta no s’adequa a l’àmbit de la bioètica. En la mesura que al nostre país comptem amb nombrosos comitès d’ètica assistencial (CEA),  pot ser adequat redirigir a aquests comitès qüestions que els afectin, en general d’interès local o particular. Una pregunta d’una persona particular només serà resposta pel CBC si té un interès general per a la bioètica; si la pregunta ja ha estat analitzada en algun dels documents del CBC s’adreçarà la persona que l’hagi efectuat a les fonts bibliogràfiques pertinents o, en altres casos, a la institució més adient que li pugui donar resposta.