Guia d’actuació per a l’assistència a pacients que rebutgen la transfusió de sang i components sanguinis

Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Clínic, Barcelona

La guia tracta de l’actitud que han de tenir els professionals davant una negativa a rebre un tractament, situació en què es pot establir un conflicte entre els principis ètics de beneficència i no maleficència. És a dir, l’obligació de fer tot allò que sigui beneficiós per al malalt i a no fer-li mal per acció o omissió, i el principi d’autonomia, que obliga a respectar les decisions dels malalts.

Guia d’actuació per a l’assistència a pacients que rebutgen la transfusió de sang i components sanguinis

Jornada de Comitès d’Ètica i Espais de Reflexió Ètica de Serveis Socials

El 2 de juny va tenir lloc a Barcelona la 1a Jornada de Comitès d’Ètica i Espais de Reflexió Ètica de Serveis Socials impulsada pel Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.

jornada_etica

Aquesta jornada va estar adreçada preferentment a professionals membres de Comitès d’Ètica i d’Espais de Reflexió Ètica en Serveis d’intervenció Social, i també a altres persones interessades en formar part. Els seus objectius van ser conèixer els comitès d’ètica públics de l’àmbit dels serveis socials d’altres comunitats, aportar diferents visions i perspectives relacionades amb l’ètica en la intervenció en serveis socials, oferir un espai de trobada i intercanvi als professionals de l’àmbit de Catalunya pertanyents al Comitè d’Ètica i als Espais de Reflexió Ètica en Serveis d’Intervenció Social (ERESS) i difondre les experiències en ètica aplicada als serveis.

Web de DIXIT: notícia de la 1a jornada

Medicina d’urgències i l’atenció centrada en els pacients

Mireia Puig i Anna Carreras

La medicina d’urgències (MU) és una especialitat clínica especialment intensa. En aquest entorn, els professionals que hi treballen han de prendre decisions de centrada_pacientsmanera extremadament ràpida, sovint en condicions d’incertesa clínica i amb la pressió i el límit de temps que comporta la malaltia aguda greu, i actuar ràpidament per tal de minimitzar el patiment o la pèrdua de la funció o de la vida.

Medicina d’urgències i l’atenció centrada en els pacientsmedicina_urgencies_centrada_pacients

Els serveis d’urgències hospitalaris: una reflexió des de l’ètica

L’angoixa que genera als ciutadans l’atenció a urgències es pot apaivagar si millora la gestió del temps, de l’espai i de la incertesa. I si es reflexiona sobre les expectatives, percepcions i actituds dels ciutadans, els professionals i els gestors sanitaris. En aquest document es formulen unes recomanacions que propiciïn l’establiment de relacions de confiança i s’expliciten els principis que sustenten els drets i deures de ciutadans i professionals.

Els serveis d’urgències hospitalaris: una reflexió des de l’ètica

Ètica i recerca, per què? Paper de la reflexió bioètica en el nou marc regulador dels assaigs clínics a Europa

El nou marc que regula la recerca amb assaig clínic a Europa planteja una sèrie de riscos i oportunitats per als comitès d’ètica de la investigació (CEI). Aquests comitès són el lloc preeminent de la reflexió bioètica, en el complex procés d’avaluació dels projectes de recerca, en què també convergeixen les dimensions científiques, legals, tècniques i administratives. La reflexió que plantegem en el document s’adreça als professionals vinculats a aquests comitès per generar un debat més ampli, que impliqui també investigadors i ciutadans.

Ètica i recerca, per què? Paper de la reflexió bioètica en el nou marc regulador dels assaigs clínics a Europa

La vida del Comitè. Juny de 2017

  • Durant el primer semestre de 2017 el Comitè ha tingut dues reunions plenàries en què comite_bios’han debatut i aprovat els tres documents següents, que s’estaven treballant des de mitjans de l’any 2016:
  • Ètica i recerca, per què? Paper de la reflexió bioètica en el nou marc regulador dels assaigs clínics a Europa
  • Els serveis d’urgències hospitalaris: una reflexió des de l’ètica
  • La llei d’universalització de l’assistència sanitària i el trasplantament
  • També en aquest període un nou grup ha iniciat els treballs sobre l’aplicació del document de voluntats anticipades i el model català de decisions anticipades en l’àmbit de la salut mental.
  • El 10 de març un representant del CBC ha assistit a una reunió de comitès i altres òrgans consultius de bioètica autonòmics a Santiago de Compostel·la. A la reunió s’ha proposat crear una xarxa de comitès i un repositori de documents per al conjunt de comitès i ciutadans, però són propostes molt incipients que necessiten més concreció.
  • A principis del mes de juny, atès que al Congrés dels Diputats es discutirà una proposta de llei sobre els drets del malalt al final de la vida, la Comissió Permanent del CBC ha sol·licitat que s’esmeni la darrera reforma de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica , induïda per una disposició de la recent Llei 26/2015, perquè representa un greu perill d’involució pel que fa als drets dels ciutadans malalts amb poca capacitat per decidir.

Proposta d’esmena a la Proposta de Llei sobre els drets dels malalts al final de la vida

La bioètica: saviesa, coneixament o informació?

Joan Manuel del Pozo
Observatori d’Ètica Aplicada a l’acció social, psicoeducativa i sociosanitària –Departament de Filosofia. Universitat de Girona

TS EliotL’esforç humà per comprendre el món té un llarg passat i –esperem-ho- un llarg futur. Poc a poc hem après que el saber obtingut és evolutiu i, com a tal, provisional i millorable per definició; de les seves formes primitives, que ens costen fins i tot d’imaginar, hem passat a uns estadis que, tot i que segur que seran superats en el futur, resulten admirables per diverses raons, entre les quals no és menor la del coneixement de la vida

La bioètica saviesa coneixement informació 

L’atenció centrada en el pacient, les voluntats anticipades i el pla de decisions anticipades

Josep M. Busquets

voluntats_anticipadesProgressem a base d’eslògans; en diem canvis de paradigma. De la medicina basada en l’evidència, passem al discurs de la sostenibilitat i, més tard, recalem en el de l’atenció centrada en el pacient. Semblen missatges simples, obvis i plens de sentit comú. Sense rigor científic i tècnic no és pertinent impulsar cap iniciativa, ni tampoc si les propostes, per bones que siguin, no les podrem mantenir al llarg del temps. És millor que ens n’abstinguem. Què volem dir quan parlem de fer una atenció centrada en el pacient? Potser que l’havíem oblidat?, de la mateixa manera que moltes vegades sembla que les universitats oblidin els seus estudiants, o com passa a tants d’altres serveis que responen més als interessos de qui els presten que no de qui els reben?

L’atenció centrada en el pacient, les voluntats anticipades i el pla de decisions anticipades